Regulamin Konkursu „Twój kalendarz” zwany dalej „Regulaminem”§ 1 Organizator

 1. Organizatorem Konkursu „Twój kalendarz” (dalej „Konkurs”) jest Agencja Reklamowa LETRAS, Jarosław Zatoń z siedzibą w Kartuzach, przy ul. Gdańskiej 34, NIP 589-000-67-65 (dalej: „Organizator”).

 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Agencja Reklamowa LETRAS, Jarosław Zatoń z siedzibą w Kartuzach, przy ul. Gdańskiej 34, NIP 589-000-67-65 (dalej „Fundator”).

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.§ 2 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.08.2020 r. i kończy 02.09.2020 r., o godzinie 23:59.

 2. Ogłoszenie wyników w ciągu 4 dni od daty zakończenia konkursu.§ 3 Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora.§ 4 Warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy.

 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

 5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.§ 5 Zasady i Przebieg konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage Kalendarze 2020: https://www.facebook.com/kalendarzefirmowe24/

 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  • Obserwować nasz fanpage @kalendarzefirmowe24 

  • Polubić 5 ostatnich postów oraz zdjęcie konkursowe  

  • Zaprosić w komentarzu co najmniej TRZY osoby do wzięcia udziału w rozdaniu

 3. Jeden Użytkownik może dodać dowolną ilość komentarzy oznaczając inne konta, z zastrzeżeniem, że tylko jedna z nich może zostać nagrodzona.

 4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie komentarze zawierające niewłaściwe treści zostaną niezwłocznie usunięte.

 5. Komisja Konkursowa, dokona losowego wyboru osób i wyłoni 3 zwycięzców, które zostaną wyróżnione Nagrodą (dalej: „Nagroda”).

 6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na fanpage w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz przesłana w formie wiadomości prywatnej do Uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową (dalej: „Zwycięzców”).§ 6 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie są kalendarze książkowe w formacie B5, kalendarium tygodniowe, model okładki DENIM z personalizacją „grawerowanym imieniem i nazwiskiem”. 

 2. Wartość każdej nagrody to 24,70 zł + koszt wysyłki.

 3. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.

 4. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od wysłania wiadomości przesłać informacje niezbędne w celu możliwości przesłania nagrody przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, adres na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego. 

 5. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 6. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub listem w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.

 7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.§ 7 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy:

  - nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

  - wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;

  - zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe

  – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);

  - przedstawiające produkt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności spożywanie produktu przez małe dzieci lub zwierzęta.

 2. 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agencja Reklamowa LETRAS, Jarosław Zatoń. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.

 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu: https://kalendarzefirmowe24.pl/

 3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail konkurs@kalendarzefirmowe24.pl

Ładowanie